O nás Prečo si vybrať práve nás

S týmto sa stanete neporaziteľnými...

Pomáhame ľudom s naplánovaním si cieľov a realizáciou ich akčných krokov k ich dosiahnutiu. Cieľom je úspech jednotlivca, tímu a spoločnosti.
Úspech znamená vyčlenenie sa zo šedej masy priemernosti, ktorá neplánuje úspech, ale pri plánovaní zlyháva. Začnite nový život, choďte svojou vlastnou cestou za svojím úspechom. Úspech je väčšinou predstava peňazí, autá, domy, dovolenky…

ÚSPECH JE DOSIAHNUTIE HARMÓNIE V PIATICH HODNOTÁCH:

Úspešný človek je teda ten, čo zarába veľa peňazí, stará sa o svoje zdravie a kondíciu, rozvíja kvalitné vzťahy s priateľmi, má dostatok kvalitného času na rodinu, neustále na sebe pracuje a vzdeláva sa a robí prácu, ktorá ho napĺňa.

Peniaze – žijeme v spotrebnom svete a peniaze sú dôležité pre život Dajú sa však zarobiť.

Povolanie a kariéra – väčšina ľudí pracuje iba kvôli peniazom a práca ako taká ich nenapĺňa. V práci sú nespokojní a prácu berú ako niečo, čo ich v podstate v živote zaťažuje a brzdí. No je možné zarábať peniaze aj tak, že práca vás bude napĺňať.

Harmónia rodiny – je veľmi dôležitá v našich životoch, je základ spoločnosti. Väčšina problémov rodiny a harmónie v nej však podľa štatistík vyplýva z nedostatku peňazí. Dôležití sú priatelia, známi, a preto si chvíle s nimi chceme prežívať kvalitne v rodinnom a priateľskom kruhu, na rôznych spoločenských a spoločných podujatiach.

Ak chceme zvyšovať svoj príjem, mali by sme sa snažiť hlavne zvyšovať svoju hodnotu na trhu práce. Je potrebné venovať čas čítaniu, navštevovať semináre a školenia a neustále na sebe pracovať.

Väčšina ľudí odpovie, že je pre nich najdôležitejšie zdravie a uprednostní ho pred peniazmi. Štatistiky však hovoria, že ľudia venujú denne 8-10 hodín zarábaniu peňazí a najviac 1 hod. zdraviu. Podporujeme oblasť rodiny a harmónie a pravidelne organizujeme spoločenské podujatia a podnecujeme ľudí k zdravému stravovaniu a športovaniu.

Začnite pracovaťna svojich snoch dnes! Spolupracujte s ROYAL Golden Group
Stanovte si vaše ciele v piatich okruhoch a vykročte na cestu za vašim úspechom. Definujte ho, vizualizujte ho, dajte mu finančnú hodnotu a termín jeho dosiahnutia.

Pracujte na sebe denne a život sa vám začne meniť. Nemôžete byť lídrom vo svojej vlastnej firme a viesť mnoho ľudí, pokiaľ nevybudujete základ v podobe svojej premeny.

Vykročte vpred

Naším pracovným krédom je: „Konštantne sa učiť a rásť a konštantne učiť a pomáhať rásť ostatným,“. Dôležitým prvkom je teda seba rozvoj smerujúci k rastu a zvyšovaniu spôsobilosti vlastnej osobnosti:

 • Rozvoj zdedených vlastností , zveľaďovanie pozitívnych a potláčanie negatívnych čŕt (sebavýchova),
 • rozširovanie nadobudnutých vedomostí všeobecných aj odborných (samoštúdium),
 • zvyšovanie získaných praktických schopností, zručností a znalostí (samovýcvik).

NAŠE HODNOTY

 • Dôveryhodnosť a spoľahlivosť
 • Odbornosť a vzdelávanie
 • Priateľský a rodinný prístup
 • Výkonnosť a inovatívnosť
 • Čestnosť a pokora
 • Ziskovosť a propodnikateľský prístup
 • Znalosti a sebarozvoj

NAŠE POŽIADAVKY NA SVOJICH SPOLUPRACOVNÍKOV KOREŠPONDUJÚ S NAŠIMI HODNOTAMI A PRETO SA ZAMERIAVAME NA ROZVOJ OBLASTÍ:

„Komunikatívnosť" – pripravenosť a schopnosť jedinca vedome a harmonicky komunikovať, tzn. vypovedať o sebe ostatným čo najjasnejšie a najzrozumiteľnejšie, vedome ostatným načúvať, vedieť rozlíšiť podstatné od nepodstatného, byť ústretový k potrebám iných a úzkostlivo dbať na ich neverbálne signály.

Kooperatívnosť – pripravenosť a schopnosť jedinca podieľať sa aktívne a zodpovedne na skupinových pracovných procesoch, tzn. poskytovať svoje vedomosti, byť ústretový k ostatným a rešpektovať ich predstavy a názory, dodržiavať dohodnuté „pravidlá hry“ a nestrácať zo zreteľa spoločný cieľ.

Samostatnosť a výkonnosť – vyvíjať vlastnú iniciatívu, pracovať sústredene, vedome a vytrvale na nejakej úlohe.
Poznať svoje vlastné prednosti a slabé stránky a vedieť sa produktívne vysporiadať s kritikou, pracovať cieľavedome, sústredene a plánovito, snažiť sa samostatne získať informácie a hľadať cesty na riešenie, zastávať vlastné názory aj proti názorom ostatných, byť pritom otvorený ku kritike a byť taktiež schopný prevziať zodpovednosť a využiť dané možnosti.

Tvorivosť – spracovávať samostatne informácie, plánovať výsledky, dokumentovať a zhromažďovať systematickými postupmi a prezieravým myslením optimalizovať priebeh prác, byť otvorený na poznávanie nových a originálnych postupov, prístupný neobvyklým, málo používaným riešeniam, vedieť rozpoznávať problémy a rozčleniť ich na čiastkové problémy, hľadať a nachádzať alternatívy riešenia, čiastkové riešenia zmysluplne spájať do celkového riešenia a poznať optimálne postupy vedúce k cieľu.

Zodpovednosť – prevziať zodpovednosť alebo spoluzodpovednosť v primeranom rámci, vedieť odhadnúť dôsledky vlastného konania, vedieť rozoznať význam dôveryhodného, spoľahlivého konania, pozitívne ovplyvňovať výkony tímu, identifikovať sa s úlohou, pred ktorú je postavený, plniť ju vedome a spoľahlivo, zasadzovať sa za druhých, správať sa s vedomím istoty, kolegiálne a vhodne voči okoliu, predkladať problémy na prerokovanie a naliehať na ich vyjasnenie.

Premýšľať a učiť sa – ďalej rozvíjať svoju spôsobilosť učiť sa, myslieť v súvislostiach a systémovo, poznať svoj prístup k učeniu, ďalej ho rozvíjať a vzhľadom k medzerám vo vlastných vedomostiach a problémoch s učením, poháňaný zvedavosťou a zaujatím, snažiť sa dostať k novým zdrojom informácií a zmysluplne ich využívať, rozlišovať medzi dôležitým a nedôležitým a spoznávať príčiny a vzájomné súvislosti vplyvov aj v zložitých vecných obsahoch a teda spájať nové vedomosti s tým, čo už poznám, takže v budúcnosti budem tiež schopný zmysluplne ich aplikovať aj na nové vecné obsahy.

Vyhodnocovanie, spätná väzba a vytrvalosť – vecne, systematicky a dlhodobo zdôvodňovať a hodnotiť výsledky vlastnej práce, spoločné pracovné výsledky skupiny a tiež cudzie výsledky, používať pritom primerané kritériá a meradlá hodnôt a prisudzovať im adekvátnu váhu, vedieť tiež výsledky systematicky zhŕňať a dostať sa tak do situácie, kedy pracujete samostatne na základe vlastných rozhodnutí a zdôvodnení a vyžadujete aj hodnotenie ostatných.“

Spoločne to dokážeme...

Naplňte naše ciele a uskutočnite si svoje sny...

 • Najväčšia slovenská spoločnosť do roku 2016 v počte aktívnych spolupracovníkov.
 • Najvyšší obrat v oblasti predaja investičného fyzického zlata.
 • Do 5. rokov preferovaná spoločnosť v strednej Európe v oblasti predaja investičného fyzického zlata.

Nástroje na dosiahnutie spoločného úspechu:

 • správne investovanie a sporenie,
 • podnikanie a spolupodnikanie,
 • osobnostný rast a sebarozvoj

Som Ján Varga - profesionálny investor do fyzického zlata, prostredníctvom jednorazových nákupov a sporiacich programov. Na mojej stránke nájdete informácie o aktuálnej ekonomickej situácii a pomoc pri rozhodovaní sa v oblasti investovania do zlata.

Mojou prácou je pomôcť vám napredovať v obchodno-podnikateľskej oblasti prostredníctvom osobnostného rozvoja. Zameriavam sa na zvyšovanie finančnej gramotnosti a informovanosti v oblasti podnikania, ekonomiky a networkingu. Ak som vás zaujal a chceli by ste sa porozprávať o vašich možnostiach, neváhajte ma kontaktovať. Teším sa na našu spoluprácu!