Systémová podpora

ADMINISTRÁCIA

Elektronická evidencia zmlúv
Elektronická evidencia zmlúv zjednodušuje správu. Informačný systém a tvorba protokolov pre vás znamená rýchle vyhľadávanie potrebných informácií a prístup k elektronickým kópiám všetkých uzatvorených produktových zmlúv.

Kontrola produktových zmlúv
Systém a vyškolení zamestnanci nám umožňujú včas odhaliť nedostatky a ešte pred odoslaním materiálov ich prepracovať, prípadne doplniť.

Asistencia
V prípade zistenia nedostatkov v obsahu produktových zmlúv alebo v prípade ich nutného doplnenia máte k dispozícii pri úpravách a doplnení asistenciu prostredníctvom telefónu ešte pred podpisom zmluvy.

INFORMAČNÝ SYSTÉM

Sledovanie zmlúv klientov
Naša spoločnosť vám poskytne kontrolný nástroj, vďaka ktorému získate informácie o fáze spracovania nových produktových zmlúv. Po zaplatení zmluvy vám náš informačný systém ponúkne kompletné údaje o platbách klienta a nakúpení konkrétneho množstva gramov zlata. Výrazne to zlepšuje prácu s vašim portfóliom.

Správa klientov
Ku klientom a informáciám o nich máte prístup z jedného miesta. Získate okamžite prehľad o klientovom portfóliu, povinných prílohách produktových zmlúv, či zmenových tlačivách.

Online komunikácia
Naša spoločnosť pre vás zabezpečí prístup ku vždy aktuálnym a platným verziám manuálov, prezentáciám a podkladovým materiálom pre jednotlivé produkty. Máte k dispozícii váš e-mailový účet bez obmedzenia kapacity a možnosť objednávať produktové zmluvy a materiály prostredníctvom automatizovaného systému.

Prehľady a štatistiky
Poskytujeme variabilitu pri zostavovaní rôznych štatistík a prehľadov, či už podľa produkcie (nezaplatená, zaplatená, vyprovizovaná), finančných inštitúcií, alebo typov produktov,. Zvoliť si možete oprehľad v akomkoľvek období.
K dispozícii máte detailný prehľad spolupracovníkov, vrátane prehľadu o vyplatených a očakávaných províziách. Individuálne súťaže a bonusy pre spolupracovníkov.

VZDELÁVANIE

Príprava na odborné skúšky
Máte k dispozícii certifikované vzdelávanie. Je to súhrn školení, ktoré sa zameriavajú na všeobecné znalosti odborného charakteru, podľa pravidiel a definícií platnej legislatívy. Cieľom vzdelávania je pripraviť sprostredkovateľov na vykonanie skúšky, ktorej výsledkom je získanie certifikátu profesionálneho obchodníka s investičným zlatom.

Produktové a odborné školenia
Produktoví špecialisti zastrešujú formou školení a online komunikácie pravidelné informácie o produktoch a ich špecifikáciách. Cieľom je, aby sprostredkovatelia dokázali vždy reagovať na potreby klientov.

Rozvoj obchodných zručností
Poskytujeme tréningy a školenia určené pre spolupracovníkov s cieľom dosiahnuť rast ich profesionality, zvýšenie obratu a efektívne riadenie vlastného tímu. Dôraz kladieme na odborné poznatky a ich praktickú aplikáciu v bežnom živote obchodníka, manažéra alebo lídra.

DYNAMICKÝ PLÁN KARIÉRY

ROYAL Golden Group a.s. umožňuje každému dosiahnuť nadštandardné ohodnotenie, profesionálny rast a dosahovanie želaných cieľov.

NADŠTANDARDNÉ PROVÍZIE
ROYAL Golden Group a.s. patrí ku špičke na trhu, so zameraním sa prioritne na výchovu lídrov a kariéru manažéra.

PROFESIONÁLNE VZDELÁVANIE V ROYAL ACADEMY
Hodnoty spoločnosti ROYAL Golden Group a.s. kladú dôraz na profesionálne vzdelávanie a seba rozvoj. Všetci spolupracovníci prechádzajú profesionálnym školiacim procesom v akadémii vzdelávania ROYAL Academy.

MOŽNOSŤ BUDOVAŤ VLASTNÝ OBCHODNÝ TÍM
Každý spolupracovník má možnosť budovať vlastný obchodný tím a odovzdávať mu svoje skúsenosti.

SOCIÁLNY PROGRAM
Od pozície Senior consultant (III. pozícia) vzniká spolupracovníkovi nárok na RENTU (podmienky viď v províznom pláne ROYAL Golden Group a.s.).
Od pozície Division Director (VI.pozícia ) vzniká spolupracovníkovi nárok na sociálny program spoločnosti, ktorý zabezpečuje, že v prípade nepredvídaných udalostí (úmrtie alebo invalidita spolupracovníka) sa o neho a jeho blízkych bude starať spoločnosť ROYAL Golden Group a.s.

AUTO-PRODUKČNÝ BONUS
Po dosiahnutí podmienok ponúkame spolupracovníkom možnosť získať pravidelný bonus na auto.

NAŠIMI PARTNERMI SÚ INŠTITÚCIE CELOSVETOVÉHO VÝZNAMU
Naším cieľom je priniesť zákazníkovi nový rozmer služby. Spolupracujeme s finančnými inštitúciami celosvetového významu, ktoré sú pre klienta zárukou kvality a stability.

FIREMNÉ PODUJATIA, ŠKOLENIA A KONFERENCIE
Pravidelne organizujeme firemné podujatia, školenia a konferencie pre najlepších. 1-krát mesačne organizujeme dvojdenné školenie pod garanciou ROYAL Academy – vzdelávanie pre najlepších.

PRAVIDELNÉ ODMEŇOVANIE NAJLEPŠÍCH
Dovolenky – napr. Kuba, Thajsko, Turecko, Egypt, Keňa, Tunisko…
Iné vecné odmeny za postup

JEDINEČNÝ SYSTÉM VYPLÁCANIA PROVÍZIÍ
Ponúkame jedinečný systém vyplácania provízií – každý týždeň!